Školy Prostějovska

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o.

V posledních letech přibyla k tradičním oborům v odvětví oděvnictví i řada nových oborů zaměřených i uměleckým směrem. Dnes se na Střední škole oděvní Prostějov, s.r.o. vyučují umělecké i studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou, obory středního vzdělávání s výučním listem a nabízíme uchazečům také možnosti nástavbového studia v denní i dálkové podobě.

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově (CMG) je církevní osmileté gymnázium pro děti všech rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí.

Gymnázium Jiřího Wolkera

Po počátečním hledání nové koncepce studia v obou typech gymnázia bylo rozhodnuto, že bude zachován základní všeobecný charakter vzdělání a studenti se mohou profilovat podle svých individuálních zájmů v posledních třech letech studia soustavou volitelných předmětů humanitního i přírodovědného charakteru. Trvale pokračuje snaha o celkovou modernizaci učeben a kabinetů s cílem vytvořit nejlepší podmínky pro studium žáků a práci učitelů gymnázia.

Jesličky Prostějov

Věkové období od 1 roku do 3 let je obdobím velkého pohybového i rozumového vývoje dítěte. Náplní práce sester je nejen uspokojování základních potřeb dětí, ale také vytváření podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
Proto kromě ošetřovatelské péče provádíme s dětmi v jeslích i péči výchovnou. Zní to velmi odborně, ale všechny činnosti, při kterých se rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, probíhají hravou formou.

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

Mateřská škola Šárka Prostějov

Přijímáme děti jako osobnosti, které v naší společnosti něco znamenají, ale které se musí umět také podřídit, uskromnit, něco si odepřít, umět se rozdělit. Jsou to potřebné lidské vlastnosti, které si děti mohou v situacích a podmínkách ,jako mateřská škola vytváří,vyzkoušet a ve svém dalším životě zúročit.

Obchodní akademie Prostějov

Klíčovými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý) z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií (výpočetní technikou), bankovnictvím, právem, statistikou, písemnou a elektronickou komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v ekonomických cvičeních a současně jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Reálné gymnázium a základní škola existuje od školního roku 1992/93, sídlí ve školní budově, která byla postavena v roce 1974 a sloužila jako základní škola. Specifickým znakem školy tedy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu.
Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy. V současné době ji navštěvuje kolem 500 žáků.
Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Rébus - jazykové studio

azykové studio Rébus tvoří tým lektorů na vysoké jazykové úrovni, s bohatými pedagogickými zkušenostmi, příjemným vystupováním a uměním správně Vás motivovat.

SOŠ průmyslová a SOU strojírenské

aše škola poskytuje úplné střední odborné a střední odborné vzdělání. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu zejména na vysokých školách technického zaměření. Učební obory jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru s možností pokračovat nástavbovým studiem zakončeným maturitní zkouškou.

Střední odborná škola podnikání a obchodu

Škola byla zařazena do sítě středních škol v srpnu roku 1994 a první studenti v ní zahájili své studium v září téhož roku. Za dobu svého působení jich škola připravila pro další studium na školách vyššího typu a do praxe více než 500.

Střední odborné učiliště obchodní

Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v deseti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru 600 žáků.

Střední odborné učiliště stavební

Střední odborné učiliště stavební v Prostějově je škola zaměřená na stavební profese. Jejím zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Střední škola designu a módy

Pozor! U staršího počítače můžou tyto stránky způsobit zhroucení operačního systému.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota Prostějov

Cílovou skupinou jsou děti se zdravotním postižením ve věku od tří do osmnácti roků.
Cílem školy je připravit žáky pro samostatný a soběstačný život. Naučit samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Připravit pro studium na středních školách.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Komenského ul. Prostějov

K 1. září 2005 došlo ke sloučení Speciálních škol Prostějov se Speciální mateřskou školkou Mozartova 10 a takto vzniklá organizace nyní funguje pod novým názvem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10.

Střední zdravotnická škola Prostějov

Škola má jedenáct moderně vybavených většinou prostorných učeben pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných klinických předmětů a odborných učeben předmětu ošetřovatelství. Všechny jsou průběžně modernizovány. Odborné učebny jsou částečně školními třídami, a částečně simulují pracovny sester a nemocniční pokoje.

Švehlova střední škola

Dynamická škola s řadou studijních i učebních oborů.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov

Střední odborná škola zahájila svoji činnost 1.9. 2001. Nachází se poblíž centra města a je optimálně dostupná železniční dopravou i MHD. Studijním oborem Veřejnoprávní ochrana rozšířila studijní nabídku žákům ZŠ.

Základní škola a Dětský domov Prostějov

Naše zařízení má tyto součásti:dětský domov, základní školu praktickou, základní školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální, přípravný ročník základní školy, školní družinu a speciálně pedagogické centrum.

Základní škola a gymnázium města Konice

Zásadním počinem posledního desetiletí byla realizace projektu gymnázia: k 1.9.1993 se Základní škola v Konici transformovala na Základní školu a gymnázium města Konice. Sen o vytvoření první střední školy na Konicku se stal skutečností. O jeho naplnění se zasloužil jak nadšený tým pedagogů, tak příslušné instituce: konická radnice, přesněji městské zastupitelstvo, i Školský úřad v Prostějově.

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.

Základní škola a mateřská škola Kladky

Specifika školy: priority: výpočetní a komunikační technika, anglický jazyk a ekologická výchova, multimediální výuka, otevřenost ke všem progresivním metodám, prvky programu Zdravá škola, nadstandardní péče o integrované žáky, zájmová činnost.

Základní škola a mateřská škola Kollárova ul. Prostějov

Škola je umístěna blízko středu města. Jedná se o historickou hlavní budovu (v roce 2004 slavila 100 let založení)na Kollárově ulici a sousedící malou budovu pro I. stupeň a školní družinu na Erbenově ulici. Škola má ideální polohu pro všechny žáky. U školy staví všechny linky MHD a je nejblíže autobusovému i vlakovému nádraží (cca 5-10 minut chůze). Asi 20 % žáků je dojíždějících z vesnic a hodně ze sídlišť na okraji města. Na škole je výdejna jídla v malé budově a bufet pro žáky ve velké budově. Uvnitř areálu školy je dvůr pro školní družinu. Naproti školy se nachází sportovní areál TJ Sokol Prostějov, který škola v případě dobrého počasí využívá. Ve škole je k dispozici tělocvična a posilovna. V areálu školy jsou pozemky pro školní zahradu (výuka pěstitelství).

Základní škola a mateřská škola Melantrichova Prostějov

Škola byla otevřena v roce 1988 a původně byla plánována jako 18 třídní se 2 odbornými učebnami.Vysoký počet dětí na sídlišti Hloučela a velký zájem o tuto školu způsobuje, že se dnes učí ve 20 třídách a 4 odděleních školní družiny. Ke škole patří i mateřská škola.

Základní škola a mateřská škola Palackého ul. Prostějov

Ve školním roce 2008/2009 pedagogové vyučují ve 20 třídách celkem 508 žáků. I.stupeň 292, II.stupeň 216.
Mateřské školy mají v celkem 5 odděleních 125 dětí.
V současné době jsme největší základní školou v Prostějově.

Základní škola Brodek u Prostějova

Příznivé pracovní prostředí má velký význam pro práci pedagogického sboru, provozních zaměstnanců i žáků, proto se neustále snažíme o jeho zkvalitnění. Za tímto účelem jsme opět podnikli mnoho kroků.

Základní škola Dr. Horáka Prostějov

Naše škola byla slavnostně otevřena 1. 9. 1977 jako 27 třídní. Dlouhou dobu byla největší a nejmodernější školou na okrese. Ve svých počátcích měla i víc jak 1100 žáků ve 34 třídách. V té době se vyučovalo nejen v kmenových třídách, ale i v odborných učebnách a ve školní družině. Postupně počet žáků klesal až k současnému stavu 600 žáků ve 23 třídách. Obdobně se měnil i počet oddělení školní družiny. Nejvíce bylo 10 oddělení a 2 oddělení školního klubu. V současné době má ŠD 7 oddělení s 210 žáky.

Základní škola E. Valenty Prostějov

Š E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jde o základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku) a německého (jako druhý jazyk od šestého ročníku), francouzského (formou kroužku už na 1. stupni). Je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá laboratoř, kvalitně vybavená počítačová učebna s přístupem na internet.

Základní škola Klenovice na Hané

Provoz školy je pro žáky organizačně zajištěn od 7.00-15.30 hod. Žáci mají v tomto čase možnost podle svého zájmu využívat vzdělávací programy na počítačích, hernu, studovnu, stolní tenis, čítárnu. Čítárna slouží jednak jako víceúčelová učebna pro literární, rodinnou, občanskou výchovu a videoprojekci, ale i mimo vyučování jako víceúčelový prostor pro volný čas žáků. Na škole se nezvoní - důvodem je klidnější klima a uvědomělá kázeň (žáků i pedagogických pracovníků).

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Obec Otaslavice je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice. Organizace má pět součástí: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a dvě školní jídelny. V tomto školním roce navštěvují základní školu 153 žáci. Do mateřské školy chodí 39 dětí.

Základní škola Olšany u Prostějova

Pod "křídly" naší školy je nejenom 1. a 2.stupeň ZŠ, ale také školní družina a od roku 2003 mateřská škola a školní jídelna. Znamená to tedy, že spravujeme několik budov.

Základní škola Plumlov

V období let 1993 – 1994 byla provedena dostavba školní budovy základní školy. V nových prostorách jsou umístěny třídy 1. - 4.ročníku, ve starší budově třídy 5. - 9.ročníku. Vznikla tak úplná 18 třídní škola, která vyhovuje současným místním potřebám. V nové budově získala škola šatny pro žáky, 8 pěkných učeben, kabinety učitelů, sborovnu, počítačovou učebnu, žákovskou kuchyňku, žákovskou knihovnu, školní dílny a prostornou školní družinu. Ve třetím patře byla zbudována nová kotelna. Vznikla bezbariérová škola opatřena výtahem.

Základní škola Přemyslovice

Základní škola Přemyslovice má ve školním roce 2008/2009 127 žáků v 8 třídách. Součástí školy jsou také dvě mateřské školy s celkovou kapacitou 50 dětí - jedna mateřská škola s 24 dětmi je umístěna v budově 1.stupně v Přemyslovicích a druhá s 26 dětmi je ve Štarnově. Ve školní jídelně připravujeme obědy pro žáky ZŠ, děti obou MŠ, zaměstnance a v rámci doplňkové činnosti také pro jiné strávníky. Po vyučování mají žáci naší školy možnost navštěvovat školní družinu.

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Naše škola je toho zářným příkladem - v první, druhé a ve třetí třídě používáme tzv. interaktivní tabuli, která je ovládaná přes počítač. S daty přenášenými dataprojektorem na promítací plochu jde volně manipulovat, což děti maximálně baví. Výuka probíhající pro děti velmi zajímavou formou, zpestřená řadou výukových programů se zvukovými efekty, je tak nejen mnohem zábavnější, dynamičtější a přitažlivější, ale také efektivnější a praktičtější než za použití klasických výukových materiálů.

Základní umělecká škola Konice

Základní umělecká škola (ZUŠ) poskytuje, jak napovídá název, základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Naším základním záměrem je umožnit co největšímu počtu dětí projít estetickou kultivací. Umělecké předměty navíc dávají žákům možnost seberealizace. Prioritou školy je spokojený žák.

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou

Základní umělecká škola Němčice n.H. se svými pobočkami vytváří velký prostor pro výchovu talentovaných jedinců, ale především pracuje se žáky s nezbytným stupněm nadání k uměleckým činnostem, kteří se zapojují do kulturního života obcí. To považujeme za svůj hlavní cíl a jsme rádi, že nám rodiče důvěřují a spolu s našimi učiteli probouzí u svých dětí kladný vztah k umění.

Základní umělecká škola Plumlov

Škola rozvíjí spolupráci se ZŠ i Kulturním klubovým zařízením v Plumlově.Na základě této spolupráce se rozšiřuje činnost školy v oblasti výchovných koncertů, tanečních vystoupení a divadelních představení, vzniká dechový soubor, taneční soubor, komorní soubor školy a rozšiřuje se výuka výtvarného oboru. V současné době má škola 8 poboček : Kostelec na Hané, Čelechovice na Hané, Čechy pod Kosířem, Přemyslovice, Drahany, Krumsín, Mostkovice a Prostějov – Čechovice.

OS Webdesign

OS Webdesign


OS Webdesign je firma, věnující se tvorbě internetových prezentací na zakázku. Nabízíme individuální přístup a tvorbu dle Vašich kritérií.
tel.: +420 774 958 334
e-mail: info@oswebdesign.cz
www: OS Webdesign

Jméno:
Heslo: